Stálá zpovědní služba:

Zpovídá se v pracovní dny od 9.00 do 16.30.

O státním svátku se nezpovídá.

Zpovědní službu organizuje P. Jaroslav Čupr, rektor kostela sv. Máří Magdalény.

 

Otec biskup Vojtěch až do odvolání udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

 

 

V našem kostele může být max. 15 osob. V zákristii se můžete zapsat na mši sv. na příští týden.

 

 

Při mši sv. může zpívat jenom kantor.

 

 

 

O nedělích (do odvolání) je možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření od 10:45 do 11:30 hodin dopoledne. Odpoledne od 16.00 do 16:45. 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 Pořad bohoslužeb

  od 18. 4. do 25. 4. 2021

 

  

 

 

Ne

18. 4.

3. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

1000

Za dar víry a obrácení

pro Jaroslava Mega

1700

Za dar víry a obrácení

pro Jaroslava Mega

Po

19. 4.

----

Út

20. 4.

Úterý po 3. neděli

velikonoční

1700

Za + Zdeňka Dolejška

a jeho živou rodinu

St

21. 4.

sv. Konráda z Parzhamu,

kapucína

památka

1700

Za + Karla a Annu Hnidákovy

a živou rodinu

Čt

22. 4.

Středa po 3. neděli

velikonoční

1700

Za kněze

23. 4.

sv. Vojtěcha,

biskupa a mučedníka,

hlavního patrona pražské arcidiecéze

svátek

1700

Za živou a + rodinu

Horákovu a Šindarovu

So

24. 4.

sv. Fidela ze Sigmaringy,

kapucína,

kněze a mučedníka

svátek

1700

Za + Petra Dedka,

jeho + pradědečka

a prababičku Frodlovy,

a jeho + strýce Jana Frodla

Ne

25. 4.

4. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

1000

Za + rodiče,

jejich sourozence

a živou rodinu

1700

Za živou a + rodinu Walterovu

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ROK SV. JOSEFA


8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“

 

K tomuto roku vyhlašuje papež plnomocné odpustky:

 

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

 

a. Svatý Josef, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.

 

b. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.

 

c. Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.

 

d. 1. května slavíme svátek svatého Josefa dělníka, s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce. Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.

 

e. Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za pronásledovanou církev a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.

 

Na něj se obracíme svou modlitbou:


Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraň nás před každým zlem. Amen.

 

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 8. prosince 2020,

v osmém roce mého pontifikátu
FRANTIŠEK