Benefiční Večery u kapucínů


U zrodu benefičních koncertů v roce 2010 stála myšlenka návratu k našemu charismatu: žebrat pro druhé o to, co potřebují. Především pro ty, kdo se ocitli na okraji společnosti.

 

Už celá řada hudebníků a hudebnic přišla zdarma zahrát pro dobrou věc a stovky posluchačů podpořily péči o umírající, handicapované, mentálně postižené; pomohli lidem bez střechy nad hlavou; těm, které povodeň připravila o domov; dětem, o které rodiče nestojí; týraným ženám nebo třeba lidem nemocným schizofrenií.

 

Benefiční akce se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin (mimo letní prázdniny) ve velkém klášterním refektáři v Praze na Hradčanech. Výtěžek dobrovolného vstupného je věnován konkrétní neziskové organizaci.

 

Nejbližší benefiční večer

Ve středu 2. října vystoupí ExperiPent ve prospěch ogranizace Alfa Human Service.

 

Mohlo by vás také zajímat

 

Klášterní kostel Panny Marie Královny Andělů

 

Mše svaté

  • neděle: 8.30 h;
  • pondělí–pátek: 17 h


 Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8.00–8.20 h po mši svaté
  • pondělí–pátek: 16.20–16.50 h po mši svaté

 

Modlitba nešpor

  • Po mši svaté (pondělí až pátek) jste zváni ke společné modlitbě nešpor.

 

Pravidelné pobožnosti

  • Společná modlitba růžence začíná v 16.30 h, v neděli pak v 8 h.
  • Každý čtvrtek po nešporách vás zveme na tichou hodinovou adoraci.
  • První pátek v měsíci vás po mši svaté zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

 

LeoPio mTrvalý výstav ostatků

 

 

 

 

  

Kostel Narození Páně - Loreta

 

Mše svaté

  • neděle: 19.00 h kostel Narození Páně

 

Rektorem obou kostelů je P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přehled organizací, se kterými spolupracujeme v rámci Večerů u kapucínů

Zde naleznete odkazy na organizace a sdružení, s nimiž jsme dosud navázali spolupráci. Pokud hledáte způsob, jak vhodně a účinně pomáhat potřebným, může být pro Vás tento přehled dobrou počáteční inspirací. Zaujme-li Vás některá z těchto organizací či sdružení, doporučujeme Vám obrátit se přímo na pracovníky některé z nich.

 

logo nrp

Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás. Hlavní činnosti Střediska: poradenství a příprava zájemců o náhradní rodinnou péči, doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě, školení dobrovolníků, kteří pracují s dětmi v ústavních zařízeních, osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, snaha o všestranný rozvoj náhradní rodinné péče.

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (dále SONS) je organizací s celostátní působností, k jejímž základním úkolům patří sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti, vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku či podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů.

 

Charita Olomouc – Posláním Charity Olomouc, katolické neziskové organizace, je poskytovat pomoc potřebným lidem na území olomouckého regionu formou podpory a doprovázení. Současně se zaměřuje na předcházení sociálnímu vyloučení potřebných. Charita Olomouc je zřizovatelem střediska Khamoro zaměřeného na integraci etnických menšin do majoritní společnosti, střediska Samaritán pro lidi bez domova, střediska sv.Vincence pro dospělé s duševním onemocněním či střediska sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem a pro seniory.                                                                                                                                                                                                            

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvyšuje samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich plnou integraci a zvládnutí i složitých životních situací. Škola J. Ježka zahrnuje mateřskou, základní, praktickou, základní uměleckou školu a internát. Nabízí mimo jiné odbornou péči dětem a mládeži s postižením zraku, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, ale i řadu zájmových kroužků a sportovních aktivit.                                                                                                                                                                             
 
Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů pomáhá tuto situaci změnit tím, že provozuje v Praze Domácí hospic pro ty, kdo pečují o své umírající blízké doma. Dále poskytuje odborné poradenství, odlehčovací služby, nabízí provoz veřejné paliativní knihovny s on-line rezervačním systémem, věnuje se ediční a edukační činnosti a pro pozůstalé nabízí klub Podvečer.    
 
logo bona
Bona, o. p. s je organizací usilující o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek. Hlavní aktivitou organizace je poskytování sociálních služeb. V oblasti bydlení se jedná o služby: podpora samostatného bydlení a chráněného bydlení. V oblasti práce o službu sociální rehabilitace.  
                                                                    
Domov sociálních služeb Vlašská v rámci svých služeb poskytuje výchovnou, sociální, zdravotní a rehabilitační péči lidem s mentálním postižením a to formou domovů pro zdravotně postižené, týdenních stacionářů, denních stacionářů a chráněného bydlení. DSSV vychází z myšlenky, že člověk s mentálním postižením je rovnocenný se všemi ostatními lidmi a zároveň že potřeby člověka s mentálním postižením lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí, v rodině, v místě, kde vyrůstal a kde má své zázemí.
 
Mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova je součástí výchovně vzdělávacího komplexu pro sluchově postižené zahrnujícího kromě mateřské školy také školu základní, střední odborné učiliště a střední odbornou školu. Hlavním cílem mateřské školy je pomoci sluchově postiženým dětem rozvinout jejich komunikační kompetence tak, aby byly na úrovni jejich slyšících vrstevníků.
 
 
Dívčí katolická škola Platnéřská Praha 1 je střední dvouletou školou nabízející vzdělání v oborech charitativní služby a praktická škola. Tato škola umožňuje získat vzdělání i jinak těžko vzdělavatelným dívkám - přichází sem děti jak zdravé, tak děti s tělesným či mentálním postižením, děti z běžného i sociálně slabšího prostředí, děti z dětských domovů či děti, které zkrátka nevědí kudy kam. Škola dívkám mimo jiné nabízí kamarádskou, takřka rodinnou atmosféru, individuální přístup a řadu zajímavých školních i mimoškolních aktivit.                                                    
 
Komunita Sant'Egidio je církevní hnutí založené roku 1968 v Římě jako pokus skupinky studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu spojenou se službou chudým. Jde o mezinárodní organizaci, jejímž centrem je malý římský kostel Sant'Egidio. V ČR Komunita působí od roku 1993 a aktuálně se česká Komunita zaměřuje na pomoc lidem bez domova a romským dětem.   
 
 
Konto Bariéry je od roku 1992 stěžejním projektem Nadace Charty 77. Je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, z jejíhož výtěžku se dosud podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení kvality života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. 
 
 
Helpnet je informačním portálem pro osoby se specifickými potřebami, jimž usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Portál obsahuje anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje a jsou zde roztříděny podle základních skupin postižení zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři. Portál obsahuje i další rubriky, jako například sociální služby, legislativa, kompenzační pomůcky, zaměstnávání, odstraňování bariér, poradenství či kalendář akcí.                                                                                                                              
 
Dětské a dorostové detoxikační centrum při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem je specializovaným oddělením pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je svého druhu jediné v Praze i celé ČR a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Centrum nabízí komplexní protidrogovou péči pro děti a mládež do 18 let. Na zajištění péče se podílí tým zkušených psychiatrů, pediatrů, psychologů, terapeutů, učitelů a sociálních pracovníků. Příjem pacientů není regionálně omezen a léčba je diferencovaná podle typu pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.                      
 
 
Kaleidoskop o. s. vznikl na podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin a blízkých. Kaleidoskop poskytuje poradenskou a pobytovou službu terapeutickou komunitu. Tato komunita byla založena po vzoru britské terapeutické komunity v Henderson Hospital nedaleko Londýna a byla vůbec první terapeutickou komunitou pro lidi s poruchou osobnosti v ČR. Kromě pobytu v terapeutické komunitě Kaleidoskop také nabízí denní ambulantní poradenství.
 
 
Klub přátel červenobílé hole o. s. pomáhá lidem se souběžným postižením zraku a sluchu (lidem hluchoslepým). Mezi služby, které klub nabízí, patří tlumočení do znakového jazyka, doprovod k lékaři, předčítání, sociálně právní poradenství a další. Klub také vydává občasník "Paprsek ze tmy" a pořádá řadu jednorázových i pravidelných akcí, včetně akcí pobytových.
 
 
Fosa o. p. s. je organizací, jejímž posláním je umožňovat dospělým lidem s mentálním postižením z Prahy a okolí žít běžným způsobem života. Nabízí služby sociální rehabilitace "Podporované zaměstnání Formika" a "Podpora samostatnosti Osa", dále poskytuje služby osobní asistence a také zaštiťuje dobrovolnický program.
 
 
Green Doors o. s. je nestátní neziskovou organizací, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Mezi hlavní poskytované služby patří pracovní a sociální rehabilitace v tréninkových kavárnách, začleňování na trh práce, vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické programy, sociální poradna v psychiatrické léčebně a intergrativní akce pro veřejnost.
 
 
 
Naděje o. s. posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné.
 
 
Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Občanské sdružení ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a  komplexní pomoc pro ženu-oběť domácího násilí,  mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí.
 
 

Středisko rané péče Tamtam Praha je jediným poskytovatelem sociální služby rané péče pro klientské rodiny z Čech, které mají děti do šesti let se závažným postižením sluchu, s postižením duálním nebo kombinovaným. Informace o něm jsou přístupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rodiny z moravských a slezských krajů poskytuje identickou službu Středisko rané péče Tamtam Olomouc. Středisko rané péče je významnou nedílnou součástí komplexu služeb pro rodiče a děti se sluchovým postižením, poskytovanou Federací rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. O ostatních službách se dozvíte v dalších odkazech.

 
 
Středisko pro ranou péči EDA poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.
 
 
Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružuje všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. CUN své služby poskytuje na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považuje za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti, podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.
 

Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje šest oddílů, kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační závod a outdoorové sporty (cyklistika vozíčkářů, vodní turistika a další). Mezi základní činnosti klubu patří pořádání sportovních akcí pro členy klubu a jejich rodiny a pro další účastníky z řad imobilních i mobilních občanů, seznamování nových vozíčkářů se sportem, vytváření podmínek pro své členy a jejich příznivce, aby se mohli zúčastňovat domácích i zahraničních sportovních akcí, které pořádají jiné organizace, a účast a důstojná reprezentace SKV či České republiky na sportovních soutěžích – lokálních, vrcholových i mezinárodních.

 

InBáze Berkat se v České republice věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v jihočeském kraji. Aktivity InBáze Berkat vycházejí z práce občanského sdružení Berkat, které se v průběhu roku 2010 rozdělilo na dvě organizace: O. s. Berkat (projekty v Afghánistánu) a InBázi Berkat o. s. (projekty v ČR a Čečensku). Posláním komunitního centra InBáze je pomáhat migrantům v obtížných životních situacích a vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro vzájemné poznávání lidí různých kultur.

 

Nízkoprahový klub Vrtule funguje při Salesiánském středisku mládeže v Praze v Kobylisích. Dětem a mladým lidem nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, realizování svých zájmů, ale také pomoc sociálních pracovníků v těžkých a složitých životních situacích. Klub je určen všem lidem ve věku 13 až 20 let.

 

Domov Dana v je nestátní neziskové zařízení rodinného typu, které poskytuje komplexní sociální služby pro dospělé ženy s mentálním postižením v celoročním nepřetržitém cyklu. Hlavním posláním Domova Dana je poskytovat uživatelkám služeb možnost prožít v co nejširší možné míře plnohodnotný život, všestraně respektující jejich potřeby, zájmy, právní aspekty a přání, které by odpovídaly jejich schopnostem a zároveň vycházely z možností Domova Dana.

 

Nízkoprahový klub Husita pomáhá dětem a mladým lidem z Prahy 3 a přilehlých lokalit, kteří jsou ohroženi  nepříznivou životní situací či sociální situací rodiny. Nabízí bezpečný prostor, poradenství, podporu a smysluplné využití volného času. Snaží se tak předcházet rizikovému chování a zmírňovat jeho dopady a zároveň předávat dětem a mladým lidem etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty k druhému bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či sociální původ.

 

Adra je mezinárodní nevládní organizace působící ve více než 120 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. ADRA poskytuje okamžitou pomoc doma i v zahraničí při mimořádných událostech. Zároveň realizuje dlouhodobé projekty s cílem poskytnout lidem takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V České republice se ADRA zaměřuje na dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání a psychosociální pomoc.

 

Linka pomoci Aqua vitae je poradna nabízejcí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociáního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě. Poradna zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména lékaři, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů či duchovními.

 

Klášter kapucínů na Hradčanech – kontakty


Adresa: Klášter kapucínů Praha - Hradčany, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1
Telefon:  +420 222 765 450, informace o ubytování najdete zde, telefonicky je neposkytujeme
E-mail: praha(@)kapucini.cz
IČ: 70888311

 

Statutární orgán

kvardián: Tomáš Pracný
místní vikář: Ján Koterba

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 94-2207940277 / 0100
Pokud nám věnujete finanční dar, můžeme vám po sdělení vaší adresy vydat potvrzení ke snížení základu daně.

 

Kontakty na bratry

 

 

Facebook tlacitko Hradcany

Kostel a klášter


Klášter v Praze na Hradčanech je nejstarším kapucínským klášterem v České republice. Základní kámen k jeho stavbě byl položen 23. 5. 1600. Pozemek koupil a kapucínům daroval pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Lipé a Dubé.

 

Kostel zasvěcený Panně Marii Královně andělů byl konsekrován 16. 6. 1602. Připojený kapucínský konvent byl ústředím řádu pro země česko-rakouské až do r. 1618. Roku 1666 byl klášter rekonstruován a zvětšen.

 

V dubnu 1944 byla budova zabrána jednotkami SS a bratři se odebrali do Opočna. Několik jich však zůstalo v upravených místnostech v Loretě. Po válce roku 1945 byl klášter znovu adaptován a sloužil jako provincialát a jako naše řádové studium teologie až do r. 1950, kdy byli bratři komunistickým režimem vyhnáni z kláštera a deportováni do internačních táborů. Zpět jsme se mohli vrátit až r. 1991. Dnes opět v tomto klášteře sídlí náš provinciál.

 

 

Stručná historie příchodu kapucínů do Čech

Velká rodina synů sv. Františka z Assisi se dělí na tři samostatné větve: minority, františkány a kapucíny. Příčinou vzniku nové větve byla vždy touha bratří vrátit se k původnímu ideálu sv. Františka.

 

Na začátku kapucínské reformy stojí Matouš z Bascia, původně observant (františkán), který s hrstkou bratří začal roku 1525 žít Františkovu řeholi bez pozdějších papežských výkladů, které ji poněkud rozmělňovaly. Bratři se oblékali do hnědého hábitu s dlouhou špičatou kapucí, podle dochovaného hábitu sv. Františka. Proto lid začal tyto "františkánské poustevníky" nazývat "kapucíny".

 

Už v lednu 1525 šel bratr Matouš do Říma, aby tam získal od papeže dovolení uskutečnit tuto novou reformu. Po delších jednáních prostřednictvím kardinála Carafy vydal 3. 7. 1528 papež Klement VII. dalšímu ze spoluzakladatelů, Ludvíkovi z Fossombrone, bulu Religionis zelus, kterou potvrdil tuto novou řádovou větev. Její plný název nyní zní: Řád menších bratří kapucínů.

 

V počátcích své existence prodělal nový řád těžkou krizi, neboť z něj odešli bratři, kteří jej založili. Příliš totiž toužili po poustevnickém životě a zapomněli na to, že život modlitby v ústraní sice patří k Františkovu ideálu, ale vždy v přítomnosti dalších bratří, neboť bratrství bylo Františkovi stejně cenné. Za opravdovou očistou Františkových ideálů tak stojí až druhá generace kapucínů (z velké části rekrutující se z observance), ze které také vzešla celá řada světců, jako sv. Felix z Cantalicie († 1587), sv. Serafín z Montegranara († 1604), sv. Fidel ze Sigmaringen († 1621) a sv. Vavřinec z Brindisi († 1619), který přivedl kapucíny k nám do Čech.

 

Po počátečních obtížích se řád velmi rychle rozrostl. Padesát let po jeho vzniku bylo na italské půdě 21 provincií s 325 kláštery, ve kterých žilo 3 746 bratří. Roku 1761, v době svého největšího rozmachu, měl řád 64 provincií s 34 029 bratry.

 

 

Kolem roku 1600 byly poměry v Čechách velmi neutěšené. Jen třetina obyvatel se hlásila ke katolické víře. Praha, ve které v době Karla IV. bylo 44 farních a 25 klášterních kostelů, měla v r. 1600 jediný katolický chrám: sv. Víta. V Čechách bylo 1366 far, z toho 366 katolických.

 

Kapucíny chtěl mít ve své arcidiecézi už pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice, ale generál řádu mu tehdy nevyhověl s odůvodněním, že nemá vhodné řeholníky, že bratři neznají řeč a že je v Čechách drsné podnebí. Teprve nástupce arcibiskupa Bruse - Zbyněk Berka z Lipé a Dubé - docílil s pomocí samého papeže, že r. 1599 byla do Čech vyslána misie: 6 kněží, 3 studenti teologie a 3 bratři laici. Misii vedl sv. Vavřinec z Brindisi. Po svém příchodu do Čech, 13. 11. 1599,  založili první klášter v Praze na Hradčanech v blízkosti hradeb.

 

Začátky byly velmi těžké. Protestanti zaujali vůči bratřím tvrdý postoj, bratři bývali i fyzicky ohrožováni na životě. Přesto si svou mírností, pokorou, přesvědčivou chudobou a hlásáním evangelia získali brzy srdce Pražanů. Tak byl položen základ budoucí kapucínské provincie na území zemí Koruny české, která již v r. 1673 měla 21 klášterů. Roku 1766 byla na svém vrcholu co do počtu členů: 566 kněží, 40 studentů teologie a 203 bratří laiků.

 

Doba josefinismu, která těžce poškodila řeholní život na celém území císařství, těžce zasáhla i kapucínský řád a způsobila v něm úpadek, se kterým se naše provincie dokázala vypořádat až r. 1925, kdy přišel z Říma vizitátor. Život provincie se v důsledku toho radikálně změnil. Studenti byli posíláni na studia do Francie - do vzorné pařížské provincie. V té době se také pomýšlelo na vlastní teologické studium, a proto byli vhodní bratři vysláni do Říma na odborná studia. Vlastní studijní dům byl dokončen r. 1935. R. 1939 měla provincie 139 členů.

 

 

Německá okupace znamenala značné omezení řádového života, který naplno znovu začal r. 1945. Ne nadlouho. V dubnu 1950 komunistická vláda zlikvidovala všechny mužské kláštery na území republiky. Mnozí bratři byli odsouzeni za vykonstruované zločiny do vězení, další museli nastoupit vojenskou službu u nechvalně známých PTP a zbylí byli nejprve internováni ve sběrných klášteřích (Hájek u Prahy, Broumov, Želiv...), odkud pak museli nastoupit do civilního zaměstnání.

 

V šedesátých letech však život řádu znovu ožívá, i když veřejně jen na chvíli (po r. 1968). "V podzemí" se však přijímají do řádu noví bratři, tajně se scházejí po farách, bytech a horských chatách, takže po pádu komunistického režimu (r. 1989) se pak postupně vracejí do několika klášterů.

 

Dnes je na celém světě asi 10 807 kapucínů se sliby, z toho v naší zemi 35.

 

Ohlášky z 23. 6. 2019

 

DNES SLAVÍME 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ,
ale večerní mše sv. v Loretě už bude ze zítřejší slavnosti

 

• V pondělí bude slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
• V pátek slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
• V sobotu slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


• Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na naše řádové bohoslovce v Olomouci.
• Příští neděli po mši svaté jste zváni na kapučíno do kláštera.