Rituál Františkánské mládeže

 

Následující texty nejsou závazné.

 

a. Iniciace

 

Tímto obřadem začíná období formace k příslibu ve FraM. Koná se po homilii při bohoslužbě slova nebo při mši.

 

Předseda FraM:

Bratři a sestry, oč žádáte?

 

Kandidáti:

Bratře (sestro) N. * povoláni Duchem svatým * a přitahováni františkánským ideálem * chceme jít společnou cestou s vámi * a v bratrském společenství * žít svůj křesťanský život.

 

Předseda:

Co od Pána žádáte?

 

Kandidáti:

Chceme, aby náš Pán Ježíš Kristus * osvítil temnoty našeho srdce * a dal mám pravou víru * pevnou naději * a dokonalou lásku, * abychom ve všem mohli jednat * ve shodě s jeho pravou a svatou vůlí.

 

Předseda (ke všem):

A já vás jménem bratří a sester přijímám do našeho bratrského společenství Františkánské mládeže, abychom společně kráčeli cestou, kterou nám ukáže Pán.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Předávání stanov FraM.

 

Předseda (každému jednotlivě):

Bratře (sestro) N. , přijmi náš způsob života, aby ti pomohl objevit a prohloubit tvé křesťanské a františkánské povolání.

 

Kandidát:

Amen.

 

Následuje předání znamení příslušnosti k FraM.

Předseda (každému jednotlivě):

Přijmi toto znamení tvé příslušnosti k Františkánské mládeži, aby tě vedlo k tomu, abys svým životem vydával(a) svědectví evangeliu.

 

Kandidát:

Amen.

 

Celebrant:

Modleme se.

Bože, požehnej a osviť tyto nové bratry a sestry, aby ve všem vždy chtěli žít podle tvé vůle. Provázej svým požehnáním a posiluj jejich předsevzetí sloužit ti jako svatý František radostně, pokorně a prostě svým životem ve Františkánské mládeži. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Všichni:

Amen.

 

Na konci bohoslužby:

 

Celebrant:

Pán ať vám žehná a ať vás chrání.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať vám ukáže svou tvář a smiluje se nad vámi.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna † i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a vždy s vámi zůstává.

 

Všichni:

Amen.

 

b. Příslib ve FraM

 

(Svátek „ano“)

Tento obřad se slaví za přítomnosti bratří a sester pokud možno při slavení mše svaté. Nejvhodnější den pro příslib ve FraM je 25. březen – den, kdy Marie řekla své ano Bohu. Ať jsou pozváni také bratři a sestry místního bratrského společenství SFŘ a místní františkánští řeholníci a řeholnice.

 

Povolání

 

Po kázání se celebrant obrátí k bratřím a sestrám, kteří chtějí složit příslib ve FraM:

Celebrant:

Bratři a sestry, Panna Maria řekla své ano na volání Boží. Také vy máte v úmyslu říci své ano na volání Ducha svatého, které vnímáte ve svém srdci. Je to výzva, která je určena každému z vás, kdo chcete prohloubit své povolání s pomocí svých bratří a sester. Proto vyzývám vašeho formátora, aby zavolal každého z vás jménem, abyste se v přítomnosti bratří a sester postavili před Boha.

 

Formátor volá jménem každého bratra či sestru, kteří chtějí složit příslib ve FraM. Každý z nich na to odpovídá svým ano:

Kandidát:

Ano, zde jsem.

 

Předseda FraM:

Bratři a sestry, oč žádáte?

 

Kandidáti:

Bratře (sestro) * chceme odpovědět své ano, * ano na volání Boží, * ano na snahu žít evangelium, * ano na věrnou lásku, * ano na společný život s vámi, bratři a sestry.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Každé ano v sobě obsahuje také ne, ne hříchu, ne beznaději, ne smrti. Vyslovte proto tedy i své ne.

 

Kandidáti:

Říkáme ne ďáblu, * ne násilí, * ne sobectví.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ne závisti, * ne nenávisti, * ne nespravedlnosti.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ne apatii, * ne nezájmu, * ne věčné smrti.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Teď, bratři a sestry, vyslovte své ano.

 

Kandidáti:

Říkáme ano Ježíši Kristu, * ano pokoji, * ano péči o všechno stvoření.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ano životu, * ano nenarozenému lidskému životu, * ano životu, který je ohrožen smrtí.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ano lidskosti, * ano církvi, * ano společnosti založené na lásce.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Předstup bratře, předstup sestro, jeden po druhém, a potvrď toto své osobní ano před Bohem i před námi, tvými bratry a sestrami.

 

Každý čte svůj příslib, který napsal vlastní rukou a vyjadřuje rozhodnutí žít evangelium a ochotu následovat volání Boží a používá při tom následující slova:

Kandidát:

Ano, Abba, Otče, budu se snažit žít podle tvé vůle; * ano, Ježíši Kriste, budu se snažit žít tvé evangelium; * ano, Duchu svatý, budu se snažit naslouchat tvému volání.

Ano, bratři a sestry, budu se snažit prohlubovat své povolání ve světle poselství svatého Františka.

 

Všichni:

Ano, budeme ti pomáhat

 

Pak se předává evengelium:

 

Předseda (ke každému):

Bratře (sestro) N., přijmi evengelium, slovo živého Boha, Pánovo ano, které se obrací na tebe. Odpovídej na tuto dobrou zvěst svým každodenním ano.

 

Kandidát:

Amen.

 

Ti, kdo složili příslib přinesou text svého příslibu na oltář, nebo ho položí k soše Panny Marie.

Celebrant vztáhne ruce nad bratry a sestry, kteří složili příslib.

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste mu z hloubi srdce dokázali zůstat věrní.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste ho dokázali vyjadřovat slovem.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste ho dokázali naplňovat v pokoji a s radostí.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Závěrečné požehnání

 

Celebrant:

Pán ať vám žehná a ať vás chrání.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať vám ukáže svou tvář a smiluje se nad vámi.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a vždy s vámi zůstává.

 

Všichni:

Amen.