Výročí Řehole SFŘ

Na letošní rok připadá čtyřicáté výročí vydání Řehole SFŘ blahoslaveným papežem Pavlem VI. v apoštolském listu Seraphicus Patriarca z 24. června 1978.

V letošním roce 2017 čtyři generální asistenti SFŘ věnují buletin Koinonia této události na obecné téma: „žít sekulární františkánské charisma v dnešním světě: 40 let po Seraphicus Patriarca.“ V prvním čísle, které již vyšlo v polovině dubna, br. Trujillo Cano TOR píše na téma: „Uchváceni Bohem, hledači Krista - sekulární františkáni a jejich vztah s Bohem“. „Nejvyšším důvodem lidské důstojnosti je povolání člověka ke spojení s Bohem a už od jeho narození je člověk zván k tomu, aby s Ním začal vést dialog. Člověk existuje jen a prostě díky lásce Boha, který ho stvořil a který ho udržuje v bytí“ (GS 19). Bůh je ten, který jako první ve své lásce hledá člověka. Hledání, které prorok Jeremiáš zakouší jako neodolatelnou touhu srdce: „Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl.“ (Jer 20,7). Ve své Závěti i svatý František z Assisi praví, že jeho obrácení začalo iniciativou Boží. Tak i br. Amando ukazuje jak Řehole SFŘ sleduje i tuto logiku v níž sekulární františkáni, uchvácení láskou Boží, v ní nacházejí cestu, aby odpověděli v duchu Krista Ježíše a stali se odvážnými svědky vzkříšeného Krista. Čtěte články, které jsou vydávány čtyřikrát ročně na www.ciofs.org.

Tyto články mají být nástroji stálé formace pro bratry a sestry SFŘ a také pro duchovní asistenty. Šťastnou cestu s Koinonií 2017.
Br. Francis Bongajum Dor, OFMCap.
Generání asisten SFŘ a FraM