Ordo Fratrum Minorum Capucinorum

Toto společenství bratří je katolickým řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František hned v úvodu své Řehole: "Řehole a život menších bratří je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě." Kromě této Františkovy Řehole považujeme pro sebe za závaznou i jeho Závěť.

V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

 

Řehole

Text Řehole byl prodiskutován na svatodušní kapitule r. 1223 a až pak byl předložen Honoriovi III. ke schválení. To se však, podle sv. Bonaventury, jednalo již o druhý text, neboť ten první ztratil světcův vikář. Originální text se nachází v bule Honoria III. Solet annuere, která byla vydána 29. listopadu 1223 a která se jako vzácná relikvie uchovává v bazilice sv. Františka v Assisi. Její autentická kopie je ve vatikánských archívech. Je plodem spolupráce sv. Františka, bratří a papežské kurie, která však neudusila hlas sv. Františka, jenž v ní často promlouvá v první osobě. Podle sv. Františka Řehole obsahuje „jádro evangelia“ (2Cel 208). Nepředpisuje pouze vnější formu jednání, ale i vnitřní postoje bratří, a tak zůstává pro bratry čistým pramenem inspirujícím jejich duchovní život.

Číst dál...

Co to pro nás znamená kontemplativně-apoštolský život (tedy život, který úzce spojuje nazíravou modlitbu a činnost), to naše současné Konstituce vysvětlují takto:

Číst dál...

Vstup do Řádu

Základním požadavkem pro zájemce o vstup do našeho řádu je Boží povolání – tedy dlouhodobé vnímání toho, že mě Bůh chce mít zvláštním způsobem pro sebe – s vyloučením lidského partnera. Jelikož jsme řádem kontemplativně-apoštolským, tak se předpokládá i hluboký vztah k osobní modlitbě a ochota dát se zcela do služeb Bohu a církvi.

Církev vyžaduje, abychom při přijímání zájemců byli obezřetní: "Ať představení s bdělou pečlivostí přijímají pouze ty, kdo jsou kromě předepsaného věku zdraví, mají vhodnou povahu a dostatečnou zralost, aby mohli žít životem, který je vlastní institutu. Zdraví, povaha a zralost ať jsou v případě potřeby prokázány i pomocí znalců." (CIC kán. 642)

Nemůžeme přijmout toho:

1. Kdo dosud nedokončil sedmnáctý rok svého věku.
2. Kdo je manžel, dokud trvá manželství.
3. Kdo je vázán posvátným poutem s nějakým institutem zasvěceného života nebo včleněn do společnosti apoštolského života.
4. Kdo vstupuje do institutu pod vlivem násilí, velkého strachu nebo podvodně.
5. Kdo zatajil své přičlenění k nějakému institutu zasvěceného života nebo nějaké společnosti apoštolského života. (srov. kán. 643)

Typickým uchazečem o členství v našem řádu je tedy svobodný, pokřťený a biřmovaný muž, který chce žít naší spiritualitou a vnímá, že mu ji Bůh vložil do srdce. Základními dokumenty, kterými se řídíme jsou Řehole a Závěť svatého Františka.

Co mám udělat?

Jestliže tě zaujaly hodnoty, které se snažíme my kapucíni žít a chtěl bys náš život poznat více z blízka máš možnost kontaktovat jednoho z bratří, kteří se věnují sympatizantům naší spirituality a také mužům, kteří mají zájem o náš způsob života.

Kontakt:

  • br. Dominik, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 604 152
  • br. Maxmilián, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 619 735

Co mě čeká?

Jestliže se rozhodneš odpovědět na Boží volání, které nějakým způsobem zaznívá v tvém srdci a náš způsob života vnímáš jako ten "tvůj", čeká tě několik etap formace, v kterých ty sám a s pomocí bratří, budeš moci rozpoznat, zda tato cesta je pro tebe tou pravou.

1. Zájemce

Jedná se o období, kdy se mladý muž zcela nezávazně seznamuje s bratry a s kapucínskou spiritualitou.

2. Kandidát

Jedná se o období, kdy kandidát blíže poznává život bratří a také sám sebe.

  • Kandidát má možnost prožít měsíčně víkend nebo několik dnů v některém z našich klášterů.
  • Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace (br. Dominik – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
  • Kandidát má právo vstupovat do klauzury bratří (místo vyhrazeno pouze bratřím).

Po půlročním poznávání života bratří má kandidát možnost osobního setkání s br. provinciálem, který rozhodne zda je připraven vstoupit do další etapy formace, jíž je Postulát.

3. Postulant

Jedná se o čas vyhrazený k odkrytí hlubších motivací povolání, k utvrzení se v něm a kdy se již zkouší konkrétní život v klášteře.

  • Postulant žije v bratrském společenství kláštera.
  • Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace.
  • Obsah lidské formace je zaměřen především na vztah k sobě samému (metody sebepoznání, sebepřijetí, sebeovládání, svoboda, zodpovědnost, emoční a afektivní rovnováha, růst a vyrovnanost v sexuální oblasti, čestnost a věrnost).
  • Obsah křesťanské formace je zaměřen na prohlubování života víry a svátostného života, metody četby a rozjímání Písma.
  • Obsah řeholní formace se zaměřuje na seznámení s bohatostí různých spiritualit, na osobnost sv. Františka a počátky františkánství.

Dvakrát ročně se vyjadřuje komunita bratří ke vhodnosti postulanta pro náš život a před závěrem postulátu br. provinciál rozhodne po poradě se svou radou, zda je možné pokračovat formaci další etapou, jíž je Noviciát.

4. Novic

Noviciát je obdobím intenzivnější iniciace a hlubší zkušenosti evangelního františkánsko-kapucínského života v jeho základních požadavcích. Vyžaduje svobodné a zralé rozhodnutí zakusit náš způsob řeholního života. Trvá jeden rok a pokud je novic bratrem provinciálem se souhlasem jeho rady připuštěn ke slibům, na jeho konci skládá novic své první dočasné sliby.

Proces iniciace během noviciátu má za základ hodnoty našeho zasvěceného života, které je třeba poznávat a žít ve světle Kristova příkladu, evangelních ideálů svatého Františka a ryzích tradic Řádu. Rytmus noviciátu odpovídá hlavním prvkům našeho řeholního života, zvláště prostřednictvím specifické zkušenosti víry, kontemplativní modlitby, bratrského života, kontaktu s chudými a práce.

5. Junior

Juniorát, který začíná dočasnými sliby a končí věčnými sliby, je třetí etapou iniciace. V tomto období bratři směřují k větší zralosti a připravují se na definitivní volbu evangelního života našeho Řádu.

Bratři jsou vedeni k živoucímu vztahu s Kristem, aby se Mu stále více stávali podobnými a aby v Něm nacházeli svou identitu. Podle svého nadání a milosti, jsou uváděni do hlubšího studia Písma svatého, teologie duchovního života, liturgie, dějin a spirituality Řádu. Jsou prakticky zasvěcováni do různých způsobů apoštolátu a do práce, včetně domácích prací. Tento proces iniciace probíhá s přihlédnutím k životu a k postupnému zrání jednotlivce. Ti, kdo se připravují ke kněžské službě se na ni v tomto období formace začínají připravovat.

6. Bratr ve stálé formaci

Stálá formace následuje po počáteční formaci a trvá po celý život. Dotýká se celého člověka. Má ale dvojí povahu – duchovní obrácení, které probíhá stálým navracením se k pramenům křesťanského života a k původnímu duchu Řádu, který máme žít způsobem, který odpovídá různým kulturám a době; – a také kulturní a profesní obnovu, ke které dochází, aby se tak řeklo, technickým přizpůsobením se podmínkám doby. To všechno přispívá k větší tvůrčí věrnosti našemu povolání.

Co mě to bude stát?

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (Mk 10,21)

Co z toho budu mít?

"A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě." (Mt 19,29)

 

Závěť sv. Františka je považována za text, který nejvíce vystihuje originalitu Františkovy osobnosti. Vznikla těsně před jeho smrtí, kdy se již nacházel v Porciunkuli. Jelikož ji světec přímo diktoval, má jednoduchý sloh a minimum biblických citací. Při pozorné četbě zjistíme, jak František často zdůrazňuje božskou inspiraci svého povolání, vzniku bratrského společenství i celého svého života. Také protestuje proti nešvarům, které se už tehdy v jeho Řádě projevovaly. Náš světec přijímá už i domy a kostely, ale pod podmínkou, že odpovídají chudobě a že si je bratři nepřivlastňují. V druhé polovině je nesmírně tvrdý, když mluví o poslušnosti, což je jeho protest proti těm bratřím, kteří evangelní svobodu (danou jím samotným) zneužívali. Nicméně vymáhání poslušnosti nebylo nikdy v Řádě jím navrhovaným způsobem praktikováno. Závěrem sám František vysvětluje, čím má tato jeho poslední vůle být – ne novou řeholí ani jejím komentářem, ale povzbuzením ke katoličtějšímu zachovávání Řehole. Tento text je nesmírně důležitý pro pochopení ostatních Františkových spisů a jejich interpretaci. V rukopisné tradici je tento text různými způsoby uváděn jako závěť sv. Františka, např.: Závěť blaženého Františka.

Číst dál...