Hradec duch pbnovaDuchovní obnova v Hradci Králové

Ve dnech 18. a 19. 10. 2019 jsme se podíleli na Podzimní duchovní obnově v Hradci Králové v kostele Božského Srdce Páně ve farnosti Pražské předměstí. V pátek během mše svaté bratr Radek uvedl farníky do tématu duchovní obnovy, kterým byla Cesta zraněnosti.

Po mši svaté následovala moderovaná adorace doprovázená br. Piem. Večer pak proběhl v přátelském setkání bratří s místním panem farářem Zdeňkem Novákem. Po ranní mši svaté otevřel sobotní část obnovy bratr Vavřinec, který účastníky seznamoval s programem dne. Krátce po úvodu zazněla přednáška o modlitbě, kterou účastníky provedl br. Radek a následovala půlhodinová tichá adorace a na ní navazovalo svědectví br. Ginepra v němž mluvil o svém obrácení a závislostech. Krátká přestávka byla vyplněna občerstvením, které bylo farníky připraveno v bočních prostorách kostela. V 10:45 následovala přednáška br. Radka na téma odpuštění, kde rozebíral tři příklady ze života v nichž se setkal s odpuštěním a neodpuštěním. Opakovala se půlhodinová adorace. Následovalo svědectví br. Pia, který přiblížil vztah s nejbližšími a odpuštění. Po společné modlitbě Anděl Páně, kterou vedl br. Ginepro následoval guláš a poté neformální setkání s farníky. Odpoledne br. Marián seznámil přítomné s životem a výběrem z díla br. Ricéria, součastníka sv. Františka z Assisi. Farníci byli pozváni k adoraci a po ní následovala br. Gineprem vedená modlitba EXAMEN. Po společné fotce a předání darů - nakrouhaného zelí a zelňáku se farníci se svým farářem rozloučili s bratry. Po požehnání na cestu se bratři vydali do Olomouce. Fotky zde.