Frantisek audio spisy 05List věřícím – Zvláštní požadavky na řeholníky

Přinášíme další kapitolu Listu věřícím od svatého Františka z Assisi.

 

Vznikl pravděpodobně až v posledních letech života sv. Františka (1225–1226), takže na textu jistě nepracoval jen on sám, ale i některý z jeho sekretářů. V rukopisech bývá toto dílo uváděno různě: Začíná dílo napomenutí a povzbuzení našeho ctihodného otce Františka, List, který blažený František poslal a zanechal všem věřícím nebo Začíná list sv. Františka, poslaný všem křesťanům.

 

Za tematický základ má Slova života a spásy, ale adresát je jiný a obsah doznal tak značného rozšíření, že je těžko jej označovat jen za druhou verzi zmíněného listu (jak to bylo možné např. u Listu klerikům).

 

Zvláštní požadavky na řeholníky

 

Zvláště pak řeholníci, kteří se zřekli světa, jsou zavázáni konat více a větší skutky, ale toto neopomíjet. Máme mít v nenávisti naše těla s neřestmi a hříchy, neboť Pán v evangeliu říká: Všechny špatnosti, neřesti a hříchy vycházejí ze srdce. Máme milovat své nepřátele a činit dobře těm, kdo nás nenávidí. Máme zachovávat přikázání a rady našeho Pána Ježíše Krista. Máme také zapírat sami sebe a podřídit svá těla jhu služebnosti a svaté poslušnosti, jak to každý slíbil Pánu.

 

A žádný člověk ať není pod poslušností zavázán poslouchat někoho ve věci, kde se páchá přestupek nebo hřích. Komu však je svěřena poslušnost a je považován za většího, ať je jako menší a je služebníkem ostatních bratří. A k jednotlivým svým bratřím ať je milosrdný a koná tak, jak by chtěl sám, aby se jednalo s ním v podobném případě. Ať se nehněvá na bratra pro jeho provinění, ale s veškerou trpělivostí a pokorou ať ho laskavě napomene a podepře ho.

 

Nemáme být moudří a rozumní podle těla, ale spíše máme být prostí, pokorní a čistí. Mějme svá těla v opovržení a za hanebná, protože všichni skrze svou vinu jsme bídní a zkažení, páchnoucí a červi, jak říká Pán skrze proroka: Já však jsem červ a ne člověk, hanba lidstva, odvržený lidem. Nikdy nemáme toužit po tom, abychom byli nad ostatními, ale spíše máme být služebníky a podřízenými každému lidskému stvoření kvůli Bohu.

 

Tlacitka Facebook 200 40Tlacitka Archiv 200 40

 

[11. listopadu 2017]